Wie zijn wij? 


Eline Desimpelaere

Eline Desimpelaere behaalde in 2020 het diploma Master in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent, afstudeerrichting Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies. Ze beëindigde haar studies met een masterproef over de opvoedingsbeleving bij ouders van een kind met Downsyndroom en volbracht haar masterstage in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Overleie bij kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden. Nadien was ze een jaar werkzaam in MFC De Kindervriend, waar ze kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezin ondersteunde. In het dagelijkse contact met ouders van kinderen met complexe zorgnoden, maar ook door zelf te ervaren wat het betekent om - op dagelijkse basis - deze kinderen op te voeden, werd Eline getriggerd door de variatie in veerkracht en adaptatie bij deze ouders. Gedurende deze jaren groeide haar onderzoeksambitie aanzienlijk en wenste ze deze variatie onder ouders meer fundamenteel te ontrafelen.

In oktober 2021 startte Eline als doctoraatsstudente aan de vakgroep Orthopedagogiek onder het promotorschap van Prof. dr. Sarah De Pauw en het co-promotorschap van Prof. dr. Bart Soenens en Prof. dr. Peter Prinzie. In haar doctoraatsonderzoek verdiept ze zich in de opvoedingsbeleving bij ouders van kinderen met complexe zorgnoden, om het pad te effenen naar meer op maat gemaakte ondersteuning en het welzijn van deze gezinnen te bevorderen.

Margo Dewitte

In 2020 studeerde Margo af als Master in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent, afstudeerrichting Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies. In haar masterproef focuste ze op de sterke kanten bij kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood. In 2021 behaalde ze haar diploma in Statistics and Data Science met een masterproef over de samenhang van persoonlijkheid, internaliserend en externaliserend gedrag en autisme symptomen via netwerkanalyse.

In december 2021 startte Margo als doctoraatsbursaal bij de Vakgroep Orthopedagogiek, onder het promotorschap van prof. dr. Sarah De Pauw en co-promotorschap van prof. dr. Petra Warreyn (Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen, UGent). Haar project onderzoekt de meerwaarde van temperament, en de wisselwerking met opvoeding, om de grote diversiteit in beperking-gerelateerde barrières (symptomen, problemen) en neurodivers potentieel (sterktes, veerkracht), als ook het sociaal-emotioneel functioneren bij kinderen met complexe zorgnoden te beschrijven en te voorspellen.

Prof. dr. Sarah De Pauw 

Prof. dr. De Pauw is promotor van dit onderzoek. 

Zij is hoofddocent binnen de onderzoeksgroep Klinische Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en is een internationaal erkend expert in de risico- en veerkrachtfactoren in temperament- en opvoedingsprocessen en in diversiteit in de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren mét en zonder complexe zorgnoden. 

Binnen de onderzoeksgroep coördineert Prof. De Pauw de onderzoekslijn 'Gezinsgerichte ondersteuning van kinderen met een beperking en hun netwerk'. Deze onderzoekslijn focust op het beter begrijpen van de gedragsvariatie bij kinderen met complexe zorgnoden én hun ouders, aan de hand van factoren zoals temperament en opvoeding. De focus ligt hierbij niet enkel op het kind, maar ook op de wederzijdse wisselwerking met de directe omgeving. Niet enkel risicofactoren voor problemen bij kind en ouders (zoals stress en probleemgedrag) worden bestudeerd, maar ook voorspellers van positieve ontwikkelingsuitkomsten (zoals sterktes en kwaliteit van bestaan) worden expliciet onderzocht.

Prof. dr. Bart Soenens

Prof. dr. Soenens is co-promotor van dit onderzoek. 

Hij is professor binnen de onderzoeksgroep 'Ontwikkelingspsychologie' van de Universiteit Gent en is een expert op internationaal niveau in het domein van opvoeding bij 'neurotypisch' ontwikkelende kinderen. Hij heeft reeds uitgebreid onderzoek verricht naar de determinanten van het ouderschap en de mogelijks faciliterende of ondermijnende rol van ouders in de psychosociale ontwikkeling en motivatie van kinderen. Zo leverde hij belangrijke bijdrages aan de kennisontwikkeling van de Zelf-Determinatie Theorie, om antwoorden te bieden op vragen als: 'waarom doen mensen wat ze doen?' en 'waarom luisteren kinderen al dan niet naar hun ouders?'

In recente onderzoeken focuste Prof. dr. Bart Soenens op ouderlijke aanpassing, met bijzondere aandacht voor ouderlijke druk, ouderlijke identiteit en ouderlijke behoeftebevrediging. Ook gedurende de COVID-19 crisis, was Prof. dr. Soenens één van de drijvende krachten achter een grootschalig onderzoek naar de impact van de pandemie op de aanpassing van individuen, waaronder ouders. 

Prof. dr. Peter Prinzie

Prof. dr. Prinzie is co-promotor van dit onderzoek. 

Hij is professor binnen de vakgroep 'Klinische Psychologie' aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Centraal in het onderzoek van Prof. dr. Prinzie staat de vraag hoe de complexe interacties tussen de persoonlijkheid van ouder en kind, gecombineerd met opvoeding en andere factoren, de ontwikkeling van kinderen en adolescenten beïnvloeden. Deze vraag wordt vanuit het perspectief van een levensloop bestudeerd. Er is specifiek aandacht voor datgene wat gedrags- en opvoedingsproblemen veroorzaakt én voor de belangrijke transities naar de adolescentie en de jongvolwassenheid.

Als onderzoeksdirecteur van één van Vlaanderens grootste dienstencentra voor jongeren met een motorische beperking (Groep Gidts), heeft Prof. dr. Peter Prinzie tevens ontzettend veel expertise opgebouwd in het ondersteunen van kinderen met een fysieke beperking en hun gezinnen. Bovendien maakt Prof. dr. Peter Prinzie deel uit van het Consortium van Vlaamse centra voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en bouwde hij heel wat samenwerkingsverbanden uit met voorzieningen voor kinderen en jongeren met complexe zorgnoden. 

Prof. dr. Petra Warreyn

Prof. dr. Warreyn is co-promotor van dit onderzoek. 

Zij is als professor verbonden aan de vakgroep 'Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie' van Universiteit Gent. Haar interesse op vlak van onderzoek gaat vooral uit naar de vroege ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme) en kinderen met een verhoogde kans op problemen in de ontwikkeling en leerstoornissen (zoals vroeggeboren kinderen). Hierbinnen besteedt zij bijzondere aandacht aan het belang van context (zoals ouder-kind interactie). 

Prof. dr. Petra Warreyn hecht veel belang aan de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk. In het kader daarvan is zij bestuurslid van WAIMH-Vlaanderen (forum voor professionals die betrokken zijn bij de psychosociale gezondheid van kinderen en hun ouders). Daarnaast geeft Prof. dr. Warreyn regelmatig vorming aan professionele hulpverleners.